Satınalma Duyuru Detay
5 Adet Üst Düzey Yenidoğan Mekanik Ventilatörü Alımı Ön Yeterlilik İlanı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 27-01-2021 Son Geçerlilik Saati 10:30
Tarih 11-01-2021 Ekleyen Koordinatör Çetin ALBAYRAK
Duyuru Detayı

5 Adet Üst Düzey Yenidoğan Mekanik Ventilatörü  Alımı Ön Yeterlilik İlanı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

 

       TF.20.49  Nolu Proje Kapsamında 5 Adet Üst Düzey Yenidoğan Mekanik Ventilatörü  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler teklif vermeye davetedilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: : 2021/14717

1–İdarenin

 

a) Adresi: : Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

                   Birimi – ELAZIĞ

 

b) Telefon ve faks : 0424 2370000-4067 Fax : 0424-2378326

2-Ön yeterlik konusu

malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  5 Adet Üst Düzey Yenidoğan Mekanik Ventilatörü

b) Teslim yeri : Fırat Üniversitesi Hastanesi

 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını takiben 45 (kırkbeşgün) gündür.

 

3-Ön yeterlik

 değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri

                              Koordinasyon Birimi Satın alma Komisyon Toplantı Odası         

                              ELAZIĞ

 

b) Tarihi ve saati :27.01.2021-10.30

 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu

yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

f) Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair yazı

 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

4.2.2. İstekli,satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini,çalışma ortam koşullarını,standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır.

4.2.3. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.2.4. Teklif edilecek cihazları üreten firmanın, bu cihazların üretimi, bakım ve onarımı ile ilgili kalite kontrol belgesi (TSE, İSO, CE gibi)

5–İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve http://bap.firat.edu.tr/ adresinde görülebilir.

6.2.Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,

6.3. İhale doküman bedeli 100,00.-Türk Lirasıdır.

6.3.1.Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C. ZİRAAT BANKASI ELAZIĞŞubesi nezdindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR94 0001 0015 8634 7427365045 no.lu hesabına (İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 50,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 1-a ‘da belirtilen adresten idarece onaylıİhale dökümanını da temin edebilirler.

6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7– Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8–Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz.

9- Bu ihalede kısmi başvuruda bulunulamaz. İşin tamamı için başvurulacaktır.

10-İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların hükümlerine göre yapılacaktır.


EK DOSYALAR:
  1. Ventilatör şartnamesi.doc

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__